Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Obrazek

 

 

 

 

Návrh plánu činnosti sboru na rok 2013

 

- SDH Velká Lečice se bude aktivně účastnit všech aktivit 22. okrsku.

- Průběžně během roku bude udržována a opravována hasičská technika. Bude
  zajištěna údržba okolí požární nádrže a hasičské zbrojnice.

- Ve spolupráci s OÚ bude zajištěna STK na hasičských vozidlech (AVIA a GAZ).

- Ve spolupráci s OÚ budeme průběžně vybavovat hasičské vozidlo další     výzbrojí technickými prostředky.

- Bude zajištěn výcvik a školení jednotky požární ochrany obce vč. povinných         zdravotních prohlídek členů JPO.

- Velitel sboru společně s veliteli družstev bude průběžně připravovat kolektiv mužů     žen na soutěže konané v roce 2013.

- Uspořádáme jednu místní soutěž v požárním sportu.

- Členové sboru vypomůžou se zajištěním dětského dne a maškarního plesu 
  Lečickému spolku.

- Činní členové v případě zájmu zajistí a uspořádají pálení čarodějnic.

- Uspořádáme posvícenskou zábavu jako tradičně formou hasičského plesu.

- Průběžně se budeme snažit získávat nové mladé členy a to jak muže, tak dívky.

- Aktivní členové se budou podílet na všech možných činnostech týkajících se  sboru. 

- Sbor bude spolupracovat s obecním úřadem na zajišťování brigád a dalších akcí 
  v obci.

- Na konci roku opět provedeme ve spolupráci s OÚ inventuru výzbroje,     výstroje  zařízení v hasičské zbrojnici.

 

Zpráva o činnosti sboru v roce 2012

 

Činnost sboru probíhala jako již v minulých letech v mnoha oblastech počínaje činností zásahové jednotky přes obecně prospěšnou činnost pro spoluobčany a obec, sportovně zájmovou činnost a v neposlední řadě činnost kulturní.

Rok 2012 jsme zahájili podobně jako letos VVH sboru, která se konala jako již tradičně první víkend v lednu a kde jsme se sešli se zástupci sborů 22. okrsku a sousedních sborů a společně jsme tak započali dobrovolnickou činnost v dalším roce.

Zástupci našeho sboru navštívili VVH všech sborů našeho okrsku a sborů sousedních obcí.

Funkcionáři sboru a zároveň členové okrskového výboru byli přítomni na VVH 22. okrsku a stejně tak i na všech (celkem 5) okrskových schůzích, kde společně hodnotili dosavadní činnost 22. okrsku a plánovali činnost další.

V měsíci dubnu si činní členové vzali za své jako již každoročně pořádání pálení čarodějnic.

Letos poprvé se posledního dubna pálení čarodějnic neodehrávalo na tradičním místě nad vsí na palouku pana Holce, ale tentokráte se pálili čarodějnice na hrázi požární nádrže.

Večer po přípravách se nás sešlo celkem asi padesát a pálení čarodějnic jsme si užili. Osvědčili se stavitelé hranice, kteří se své úlohy zhostili na výbornou, protože hranice se nezbortila, ale prohořívala pěkně pravidelně od vrchu dolů ke svému středu. Letošní stavbu hranice rádi opět přenecháme loňským stavitelům. Svou účastí na pálení čarodějnic nás podpořili i přespolní.

Na kaberně požární nádrže dokonce vysedával živý vodník jako z pohádky, kterého výtečně ztvárnil Pepa Pomahač. Dokonce přilétly i dvě čarodějnice, které ztvárnily Hanka Dvořáková s Hankou Pavla Poučka st. Abychom u ohně neuschli, popíjelo se točené pivo. Proti kručení v žaludku zase posloužili špekáčky opékané na ohni a nemálo dalšího chutného občerstvení. V půlnoci jsme pak postavili máj a hlídali jsme ji skoro až do svítání.

V sobotu 2. června jsme 2. ročníkem navázali na, v loňském roce, úspěšně obnovenou tradici „kácení máje“, kdy tuto akci do loňského roku přes dvacet let v obci nikdo nepořádal, přestože do 90. let toto bylo každoroční tradicí. Pro zúčastněné byla obdobně jako v loňském roce připravena živá hudba, grilovaná kýta, špekáčky na ohni a spousta dalších dobrot.

Samozřejmě nesmělo chybět točené pivo a další alkoholické i nealkoholické nápoje. Záměr s obnovením tradice se dle našeho úsudku skutečně vydařil, protože na hráz požární nádrže, kde se akce konala, přišlo na druhý ročník obnovení této tradice cca 60 až 70 lidí. Živou hudbu jsme měli domluvenu od šesté do desáté hodiny večerní a tohoto intervalu, kdy živá muzika hrála, všichni přítomní do sytosti využili. Pivo se vypilo, jídlo se z většiny snědlo a co zbylo, snědlo se v neděli při uklízení kolem hráze. Budeme rádi, když nám i v tomto roce bude počasí přát a akce se vydaří alespoň tak, jako ve dvou uplynulých ročnících. Na tuto akci jste samozřejmě všichni srdečně zváni.

V sobotu 8. září někteří naši členové jeli podpořit mníšecké hasiče na zbirožské tatrování. Hasiči z Mníšku pod Brdy jeli na tuto velkou exhibici především hasičských vozidel (zejména Tatrovek) se svou Tatrou 138 CAS 32, která v soutěži o nejhezčí Tatru získala právem krásné 2. místo. Ve Zbirohu jsme měli možnost vidět velké množství hasičských vozidel a techniky. A to nejen současné aktuálně

užívané, ale také průřez do historie až k ručním stříkačkám. Na zbirožském tatrování se nám moc líbilo a, bude-li v dalších letech zase možnost, pojedeme rádi znovu.

V říjnu sbor pořádal tradiční posvícenskou zábavu v sále místního kulturního domu. Letos se nám sešlo za poslední roky nejvíce cen do tomboly, bylo jich přes dvě stovky. I přes letos hodně slabou účast, kdy nás bohužel nepřijel podpořit nikdo ze sborů 22. okrsku, do nějž náš sbor přísluší, se všechny lístky do tomboly prodaly, kapela se zaplatila a ještě nám nějaké peníze zbyly (podrobněji bude finanční situace rozebrána ve zprávě pokladní). K tanci a poslechu nám hrála novoknínská kapela Dominanta, jejíž hudební produkce se všem velmi líbila a s jejich přičiněním jsme si zábavu i přes velmi slabou návštěvnost, kdy se sešlo pouze cca 70 lidí, náležitě užili.

V neděli 2. prosince někteří naši členové spolu s některými obecními zastupiteli uspořádali rozsvícení vánočního stromku na hrázi požární nádrže. Příjemná a pohodová atmosféra byla navozena vánočními koledami. Nechybělo svařené víno, grog, čaj či komu nebyla zima, mohl si dát točený Braník. Před rozsvícením vánočního stromku pronesl pár slov ke spoluobčanům pan starosta a po rozsvícení stromku jsme tuto událost zakončili ohňostrojem.

Mezi vánočními svátky a koncem roku jsme společně v hasičské zbrojnici oslavili 30. narozeniny našeho člena Pavla Poučka a 22. narozeniny též našeho člena Romana Berana.

S rokem 2012 jsme se společně rozloučili v hasičské zbrojnici a zároveň jsme přivítali nový rok. Zajištění všech kulturních a společenských akcí v roce 2012 věnovali členové sboru přibližně téměř 100 hodin svého času.

Další činností je účast našich družstev na soutěžích v požárním sportu a memoriálech jak v rámci okrsku tak i mimo něj. S účastí a výsledky našich soutěžních družstev vás podrobněji seznámí ve své zprávě velitel sboru Josef Liška.

Při samém konci požární sportovní sezóny nám pan starosta za výhodných podmínek pořídil novou výkonnější požární stříkačku. Před jejím zakoupením jsme si stříkačku řádně vyzkoušeli u nás na hřišti. Již při testování stříkačky nám bylo jasné, že budeme muset hodně trénovat, abychom silný potenciál stroje byli schopni efektivně využít. Víme, že nás čeká hodně hodin tréninku a dřiny, ale věříme, že radost z nové stříkačky a touha vyzkoušet, jaká síla je ve spojení silného stroje a naší píle, povede ke zdárnému cíli.

Při opravách a údržbě techniky a dalších pracích v hasičské zbrojnici bylo členy sboru během loňského roku odpracováno celkem přes 200 hodin. V rámci této činnosti byla kromě jiného zajištěna údržba požární stříkačky, byl proveden sběr železného odpadu v obci, úklid obce vč. vyřezání křoví apod.

Pan starosta začátkem října zakoupil pro JSDHO vozidlo AVIA A31, které za výhodnou cenu nabídnul naší obci pan starosta Holý z Kytína. Na novém hasičském vozidle bylo třeba provést i přes jeho dobrý stav několik úprav. Členové sboru a zároveň členové JSDHO odstranili z vozidla nápisy SDH Kytín a nalepili na vozidlo nápisy nové. Dále provedli instalaci výstražného zvukového zařízení a výstražných modrých a pracovních světel. Vozidlo poté bylo přihlášeno do IZS a po evidenční kontrole přihlášeno na obec Velká Lečice. Pan starosta poskytnul vozidlo AVIA k užívání kromě JSDHO také našemu sboru za účelem dopravy soutěžních družstev na hasičské soutěže apod. Za toto panu starostovi děkujeme.

Naši členové v průběhu celého roku byli nápomocni obci při brigádách za účelem údržby a zvelebení obce. Celkem členové při brigádnických pracích v obci odpracovali téměř 300 hodin.

K 31. 12. 2012 měl náš sbor celkem 49 činných členů, z toho 23 žen a 26 mužů. Nejmladšímu činnému členovi sboru je 20 let, nejstaršímu 70 let, nejdelší doba členství u našeho sboru je 44 let. Stav členů se v tomto roce zvýšil o 3 členy.

Během roku se členové sboru sešli na 5 členských schůzích.

Ke konci roku byla také ve spolupráci s OÚ provedena inventura výzbroje, výstroje a zařízení v hasičské zbrojnici. Inventura neshledala žádné neshody. 

 

Návrh plánu činnosti sboru na rok 2012
 
 
- SDH Velká Lečice se bude aktivně účastnit všech aktivit 22. okrsku
 
- Průběžně během roku bude udržována a opravována hasičská technika

- Budeme udržovat okolí požární nádrže a hasičské zbrojnice
 
- Bude zajištěna STK na hasičském vozidle

- Necháme zhotovit novou střechu na hasičském vozidle

- Provedeme rozvod elektroinstalace - především jednofázových zásuvek v
  hasičské zbrojnici, aby bylo možné zde používat elektrické přístroje a
  zařízení

- Bude zajištěn výcvik a školení nejen jednotky požární ochrany obce vč.
  povinných zdravotních prohlídek členů JPO

- Členové sboru vypomůřou se zajištěním dětského dne a maškarního
  plesu Lečickému spolku
 
- Činní členové v případě zájmu zajistí a u spořádají pálení čarodějnic
 
- Uspořádáme posvícenskou zábavu jako tradičně formou hasičského
  plesu
 
- Velite sboru spolu s veliteli družstev bude průběžně připravovat kolektiv
  mužů a žen na soutěže konané v roce 2011
 
- Průběžně se budeme snažit získávat nové mladé členy a to jak muže, tak
  dívky
 
- Aktivní členové se budou podílet na všech možných činnostech týkajících
  se sboru
 
- Sbor bude spolupracovat s obecním úřadem na zajišťování brigád a
  dalších akcí v obci
 
- Na konci roku opět provedeme ve spolupráci s OÚ inventuru výzbroje,
  výstroje a zařízení v hasičské zbrojnici
 
 
Návrh plánu činnosti sboru na rok 2011
 
-   SDH Velká Lečice se bude aktivně účastnit všech aktivit 22. okrsku
- Průběžně během roku bude pečováno o hasičskou techniku a bude udržováno okolí
  požární nádrže a hasičské zbrojnice
- Bude provedena výměna benzinového čerpadla a karburátoru na hasičském vozidle a     zajištěna STK.
- Provedeme vyzdění vodovodní šachty v hasičské zbrojnici
- Bude zajištěn výcvik a školení nejen jednotky požární ochrany obce vč. povinných
  zdravotních prohlídek členů JPO
- Členové sboru vypomůžou se zajištěním dětského dne a maškarního plesu Lečickému   spolku
-  Činní členové zajistí a uspořádají pálení čarodějnic.
- Uspořádáme posvícenskou zábavu jako tradičně formou hasičského plesu.
- Velitel sboru spolu s veliteli družstev bude průběžně připravovat kolektiv mužů a žen na   soutěže konané v roce 2011.
- Aktivní členové se budou podílet na všech možných činnostech týkajících se sboru.
-  Sbor bude spolupracovat s obecním úřadem na zajišťování brigád a dalších akcí v obci
-  Na konci roku opět provedeme ve spolupráci s OÚ inventuru výzbroje, výstroje a     zařízení v hasičské zbrojnici.